Pregled položenih ispita

Unesite broj indeksa i Vašu lozinku u odgovarajuća polja:
Broj indeksa:
Lozinka:
Primer:
Broj indeksa: 05/01/001 ili 05/1/001
Lozinka: 1234567890123

U slučaju teškoća prilikom prijave na sistem, molimo Vas da se obratite studentskoj službi Fakulteta, na broj 025/412-030, lokal 116.